Koin Kuno dari negara Yugoslavia lima puluh tahun 1965